Privacy Verklaring

De privacyverklaring van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Krimpen aan de IJssel:

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Krimpen aan de IJssel (Immanuelkerk) is een kerkgemeenschap die zich kenmerkt door:

 • we willen Gods naam en het werk van zijn zoon Jezus Christus uitdragen aan een ieder die het wil horen;
 • we hechten aan gemeente-zijn, dat o.m. wordt ondersteund door het – via internet – uitzenden van Erediensten, het elkaar op de hoogte houden van elkaars wel en wee;
 • we willen een open kerk zijn, toegankelijk voor iedereen;
 • we willen, vanuit onze geloofsovertuiging, participeren in de Krimpense samenleving.

Het werk van onze kerk wordt gefinancierd door bijdragen van leden en incidentele giften.

In verband met onze kerkelijke werkzaamheden maken we gebruik van persoonsgegevens. Dat is nodig om ons werk te kunnen doen, dit is het gerechtvaardigd belang. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, hoe we deze beschermen en over andere zaken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die met u in verband kunnen worden gebracht. Denkt u daarbij aan: naam, adres woonplaats; telefoonnummer e.d. Maar ook informatie over ziekte, over doop en belijdenis.

Uw persoonsgegevens zijn onze verantwoordelijkheid

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Krimpen aan den IJssel (GKv-KY) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden de veiligheid van persoonsgegevens en daarmee het recht op privacy erg belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Daartoe hebben we beveiligingsmaatregelen genomen om de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons (onze predikant en onze vrijwilligers) gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De Kerkorde van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in Nederland legt aan ambtsdragers en overige werkers een geheimhoudingsplicht op.

In deze privacyverklaring leest u wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Ledenadministratie en ledenlijst

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze gemeenteleden. Deze leggen we vast in onze ledenadministratie. Dit is de bron waaruit we putten als we persoonsgegevens gebruiken.

De gegevens worden gebruikt om u gericht te kunnen informeren over ons werk. Maar ook om met elkaar het kerkelijk-gemeente-zijn inhoud te geven, bijvoorbeeld door elkaar op de hoogte te houden van elkaars wel en wee, door de communicatie met en tussen gemeenteleden te faciliteren. Daartoe leggen we bijvoorbeeld een ledenlijst aan waarin o.m. uw NAW-gegevens zijn opgenomen, uw telefoonnummer en uw e-mailadres als u daarover beschikt. Deze ledenlijst wordt uitsluitend aan leden beschikbaar gesteld.

Gerechtvaardigd belang

Het verwerken van gegevens heeft als doel een gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang is het samen-gemeente-zijn en op die manier de opvattingen en doelen uitdragen die ons kenmerken.

Een ander gerechtvaardigd belang voor verwerking is de noodzaak om bepaalde gegevens te verwerken voor praktische zaken. Voor het organiseren van activiteiten voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld voor jongeren van 6 tot 12 jaar of 18 jaar en ouder, is het nodig dat we geboortedata in onze ledenadministratie hebben vastliggen. Ook gebruiken wij persoonsgegevens om te vragen om financiële ondersteuning, de vaste vrijwillige bijdrage.

Voor het verzamelen en vastleggen van bijzondere persoonsgegevens, hierbij wordt gedacht aan: leeftijd, medische situatie en geloofsovertuiging, heeft GKv-KY een gerechtvaardigd belang in het omzien naar elkaar als christenen en betrokken zijn bij elkaars persoonlijk leven. Voordat deze gegevens in enige vorm verspreid worden, in kerkblad Estafette dan wel tijdens de dienst, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betrokkene.

Als GKv-KY diensten van derden inkoopt (bijvoorbeeld het drukken van de ledenlijst) en daarbij persoonsgegevens moeten worden verstrekt, dan sluiten wij hiermee een verwerkersovereenkomst (zoals de wet van ons eist).

Contact met leden en andere geïnteresseerden

Kerkblad Estafette

GKv-KY informeert haar leden en andere geïnteresseerden over haar werk, ontwikkelingen binnen de kerkelijke gemeente en het wel en wee van haar gemeenteleden via het kerkblad Estafette. De leden ontvangen de Estafette via de postvakjes in de ontvangstruimte van het kerkgebouw aan de Estafette 1. Belangstellenden kunnen op verzoek om -digitale- toezending van de Estafette vragen. GKv-KY verwerkt in dat geval de contactgegevens van deze persoon om de toezending te kunnen doen.

Het kerkblad wordt per e-mail toegezonden aan de kerken in de classis waarvan GKv-KY deel uitmaakt. Voor het verstrekken van deze gegevens bestaat het gerechtvaardigd belang van het betrokken (willen) zijn bij andere kerkgenootschappen in de classis.

Bezoek aan onze website

GKv-KY volgt uw bezoek aan onze website. Met de gegevens hierover kunnen we kijken welke pagina’s het meest worden bezocht, en vanaf welk device (laptop, mobiel, tablet). Deze informatie wordt niet met derden uitgewisseld. De website vervult een belangrijke rol in het informeren van onze gemeenteleden, en daarmee in het met elkaar gemeente-zijn, en andere geïnteresseerden. Waarmee wij invulling geven aan ons evangelisatie-opdracht. Gerechtvaardigde belangen derhalve.

Kerkdiensten online

Onze kerkdiensten zijn -live- te volgen via internet. Dat vinden wij een belangrijk hulpmiddel om gemeenteleden, die niet in staat zijn om de dienst in het kerkgebouw bij te wonen, te betrekken bij de dienst. Het geeft daarmee ook inhoud aan onze opdracht Gods naam te verspreiden, gerechtvaardigd belangen derhalve. De kerkdiensten zijn ook achteraf te zien via het publiek toegankelijke deel van onze website.

In sommige situaties van ziekte en moeiten worden in de kerkdienst namen genoemd van gemeenteleden, echter nadat dit vooraf met hen is besproken. Voor het noemen van de namen wordt daarmee vooraf toestemming gevraagd.

Aangezien onze kerkdiensten via het internet te volgen zijn, komen hierbij ook beelden van leden en niet-leden die aanwezig zijn online. Betrokkenen die dit niet wensen, kunnen plaats nemen in het aangewezen deel van de kerkzaal dat buiten bereik blijft van de camera.

Bewaartermijnen

In beginsel hanteert GKv-KY wettelijke bewaartermijnen. Verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Bij beëindiging van het lidmaatschap door opzegging of bij overlijden hanteren we de volgende regels:

 • naam, woonplaats, bankrekeningnummer en ontvangsten blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard;
 • gegevens als adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres worden na één jaar verwijderd.

Bij een verzoek om uit het bestand te worden verwijderd, worden gegevens uiterlijk twee maanden na het accepteren van het verzoek verwijderd.

Uw rechten

Als gemeentelid is het goed te weten dat de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) die regels geeft met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, u een aantal rechten toekent. Wij noemen:

 • Recht op inzage: 
Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt, in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: 
Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te doen wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zo ver de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 • Het recht op beperking van de verwerking: 
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op vergetelheid:
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zo ver de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit: 
Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens wijzigen

Wilt u wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven, dan kan dat:

 • Per e-mail: kerkelijkbureau@gkv-krimpen.nl;
 • Telefonisch: 0180 – 511 086 (de heer Marnix Oosterhoff);
 • Per brief, gericht aan: Geref. Kerk Krimpen aan den IJssel; t.a.v. kerkelijk Bureau; Postbus 341, 2920 AH Krimpen aan den IJssel.

Vragen over het privacy beleid

GKv-KY houdt het recht haar beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met degene binnen onze kerkelijke gemeente die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u hierna.

Meer weten? Contactgegevens

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot:
De heer J. Oosterom
T: 06 1501 8056
E: hansjokeoosterom@hotmail.com

Bij hem kunt u ook het “register van verwerkingsactiviteiten” opvragen waarin u meer en meer gedetailleerde informatie vindt over welke persoonsgegevens wij vastleggen, wat we doen om uw persoonsgegevens te beschermen, over uw rechten, maar ook over publicaties als de Estafette en uitzendingen van kerkdiensten via internet.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Krimpen aan den IJssel, 1 augustus 2018